Verkoopsvoorwaarden

 • Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

 • Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

 • De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

 • De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

 • De prijzen vermeld op de factuur zijn niet bindend voor bestellingen in de toekomst.

 • Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.

 • Alle facturen zijn betaalbaar te Waregem.

 • Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

 • Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen op voorhand te betalen. Het bedrag van de factuur dient netto betaald te worden.

 • Indien anders en schriftelijk is overeengekomen dan is elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %. In geval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 50 EUR ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 • Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kunnen wij overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

 • Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

Eigendomsvoorbehoud

 • De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.  Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 • Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

 • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

 • In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Kortrijk of Gent bevoegd.

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. “ESAFE”: BVBA “eSafe” met zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 10,
BTW BE-0652.707.357, RPR Gent, afdeling Kortrijk;
1.2. “Klant”: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, evenals elke persoon die
in naam of voor rekening van een rechtspersoon een bestelling plaatst bij
ESAFE;
1.3. “Producten”: Alle producten die deel uitmaken van het productgamma
van ESAFE;
1.4. “Website”: http://www.my-esafe.be


2. Taal
De oorspronkelijke taal van deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna:
“AV”) is het Nederlands. Vertalingen opgesteld in een andere taal, vormen
steeds louter een toegift naar de Klant toe. In geval van tegenstrijdigheden zal
de Nederlandse versie steeds prevaleren.


3. Toepassingsgebied voorwaarden
3.1. Alle commerciële relaties tussen ESAFE en de Klant, worden beheerst
door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen
ESAFE en de Klant; (ii) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van
ESAFE; (iii) de door de Klant schriftelijk aanvaarde offerte; (iv) deze AV en (v)
het Belgische recht.
3.2. Door een prijsaanvraag, order of het sluiten van een overeenkomst, erkent
de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden.
Deze AV hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Klant zelfs niet
indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
3.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door ESAFE van enig recht, kan slechts
worden beschouwd als het gedogen van een bepaalde toestand en leidt niet
tot rechtsverwerking.
3.4. Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende
wijze aan de consument-Klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving
m.b.t. consumentenbescherming.
3.5. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een
gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid
van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. De bevoegde
rechter kan de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.


4. Publicitaire aankondigingen en offerte
4.1. Brochures, catalogussen, nieuwsbrieven, en andere publicitaire aankondigingen,
alsook de vermeldingen op de Website en op sociale media van
ESAFE (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, etc.)
zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het
plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De vermelde prijs, beschrijvingen, eigenschappen, functionaliteiten en afbeeldingen
van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor ESAFE.
4.2. De geldigheidsduur van een offerte is steeds beperkt tot dertig (30) kalenderdagen,
tenzij anders bepaald. Een offerte is slechts geldig voor één welbepaalde
bestelling en geldt niet voor de volgende bestellingen. Bovendien
omvat een offerte enkel die Producten en eventueel diensten zoals uitdrukkelijk
vermeld.
4.3. Een afwijking van de offerte is eveneens mogelijk, indien bepaalde feitelijke
gegevens die door de Klant werden meegedeeld en die van belang waren
bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.


5. Totstandkoming overeenkomst
5.1. De overeenkomst tussen ESAFE en de Klant komt pas tot stand (i) na
schriftelijke/elektronische orderbevestiging van de bestelling door een persoon
bevoegd om ESAFE te verbinden, (ii) dan wel door begin van uitvoering
van de bestelling door ESAFE (welk moment het eerst komt).
5.2. Aanvaarding van (een) bestelling(en) is afhankelijk van de beschikbaarheid
van de bestelde Producten. ESAFE streeft ernaar om alle bestellingen
van de Klant na te komen. ESAFE is evenwel niet aansprakelijk wanneer bepaalde
bestelling(en) niet kan/kunnen uitgevoerd worden omdat de bestelde
Producten niet (tijdig) beschikbaar zijn.
5.3. ESAFE is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan
en heeft steeds het recht om een minimumafname voorop te stellen. ESAFE
behoudt zich tevens het recht voor Klanten te weigeren, wanneer zij, bijvoorbeeld
(niet limitatief), een order wensen te plaatsen dat onder de minimumafnamehoeveelheid
blijft.
5.4. ESAFE behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie
op te vragen aangaande de Klant – diens activiteiten of kredietwaardigheid
– en bij gebreke aan mededeling hiervan, de uitvoering van de bestelling te
weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling of een voorschot
te eisen (cfr. Art. 8).
5.5. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van het order na de totstandkoming
van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van
ESAFE. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen
zullen hebben op de leveringstermijnen en de prijs (cfr. Art. 7 en Art. 9). Bij
ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent wijzigingen of aanvullingen van
het order, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge)
instructies van de Klant.


6. Annulering
6.1. In geen geval beschikt de Klant over een recht om de overeenkomst te
annuleren.
6.2. ESAFE is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de
Klant – de bestelling te annuleren, wanneer:
- Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer
ESAFE vermoedt dat de Klant beroep doet op ESAFE omwille van redenen
die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd;
- ESAFE tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille van objectieve redenen,
niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren. In dit geval zal
ESAFE de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen.
Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal ESAFE
de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving
terugbetalen aan de Klant.


7. Prijs
7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief leverings-en transportkosten,
btw, taksen en heffingen, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst tussen de Partijen.
7.2. ESAFE behoudt zich het recht voor de prijzen, zoals weergegeven op de
Website, op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de Klant
is de prijs van toepassing op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst.
7.3. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van
loonkosten, kosten van bestanddelen, sociale premies en overheidslasten,
transportkosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen,
wisselkoersen en/of andere kosten is ESAFE in geval van verhoging
van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig
te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten
normen.


8. Voorschot
8.1. ESAFE behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant 30% van de prijs
van de bestelling als voorschot aan te rekenen of aan de Klant de integrale
betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de bestelling over te gaan.
8.2. De niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs,
indien zo overeengekomen, leidt in ieder geval tot de opschorting van de leveringstermijn.
Ingeval de Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot
betaling, behoudt ESAFE zich het recht voor de gehele bestelling, of een gedeelte
daarvan te annuleren, in welk geval de Klant het volledige bedrag van
de bestelling is verschuldigd als schadevergoeding.


9. Termijnen van leveringen
9.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tenzij andersluidende
schriftelijke overeenkomst. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk
worden gerespecteerd. De overschrijding van de leveringstermijnen kan geen
aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ESAFE, en kan
evenmin een grond tot beëindiging van de overeenkomst vormen.
9.2. Wijzigingen in de bestelling, indien aanvaard door ESAFE, betekening
automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn verlengd wordt. Overschrijding
van de betalingstermijn van voorschotten wordt automatisch aan
de leveringstermijn toegevoegd.
9.3. ESAFE is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering,
opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van ESAFE,
de Klant of enige andere derde.


10. Levering
10.1. Ophaling door de Klant: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
worden de Producten EX WORKS (Incoterms® 2010) geleverd in het magazijn
van ESAFE (zoals gespecifieerd op de orderbevestiging). Kosten van afhaling
en inontvangstname zijn ten laste van de Klant.
10.2. Levering door ESAFE: Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, zal ESAFE
instaan voor het transport van de Producten. In voorkomend geval zullen de
Producten DDP (Incoterms® 2010) geleverd worden op het door de Klant opgegeven
leveringsadres. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen
de leverings- en verzendingskosten worden doorgerekend aan de Klant. De
manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet,
wordt door ESAFE zelf bepaald.
10.3. De Klant is verantwoordelijk dat de plaats waar geleverd moet worden
toegankelijk is en opengesteld is voor levering. Extra lostijd (onder meer
wachttijd of elke andere vertraging bij de levering te wijten aan de Klant), wordt
aan de Klant doorgerekend. Indien de Klant de levering weigert of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor het transport
van de Producten, is ESAFE gerechtigd voor rekening en risico van de
Klant ter zake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen.
10.4. ESAFE behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen
voor wat betreft om het even welke bestelling en daarvoor een factuur op
te maken.


11. Non-conformiteit, zichtbare & verborgen gebreken
11.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie
uitvoeren, die onder meer betrekking heeft op: juiste locatie(s), hoeveelheid
en gewicht, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken (incl.
beschadigingen van de verpakking). Ingevolge dergelijke verificatie, dient de
Klant enige non-conformiteit en/of elke direct verifieerbare afwijking/zichtbaar
gebrek – op straffe van verval – onmiddellijk bij levering mee te delen middels
CMR-brief van de transporteur of bij gebrek daaraan, op schriftelijke wijze
en per email (info@my-esafe.be) aan ESAFE binnen de 48 uur na levering.
11.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent ESAFE slechts
vrijwaring voor verborgen gebreken gedurende 1 maand volgende op de levering.
De Klant dient elk verborgen gebrek, op straffe van verval, uiterlijk 48 uur
na ontdekking ervan per email aan ESAFE mee te delen.
11.3. Elke klacht, meegedeeld na het verstrijken van voornoemde termijnen,
wordt als niet-ontvankelijk beschouwd.
11.4. Na het constateren van enig gebrek is de Klant verplicht om het gebruik
van het desbetreffende Product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke
te doen (of laten doen) ter voorkoming van (verdere) schade op straffe
van onontvankelijkheid van de klacht. De Klant mag in geen geval Producten
terugsturen zonder voorafgaandelijk uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van
ESAFE.


12. Klachten
12.1. De waarborg die ESAFE aan de Klant aanbiedt ingeval van een geldige
klacht blijft naar eigen keuze en inzicht van ESAFE beperkt tot (i) het (opnieuw)
leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten, (ii) de herstelling van
de gebrekkige Producten of (iii) terugname van het gebrekkige product en
creditering van de prijs het gebrekkige Product. ESAFE kan nooit gehouden
worden tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere
sanctie worden opgelegd.
12.2. Klachten ontheffen de Klant geenszins van zijn betalingsverplichting (cfr.
Art. 14). De Klant is tevens gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt
n.a.v. onterechte klachten.


13. Elektronische facturatie
Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord
met het gebruik van elektronische facturatie door ESAFE, behoudens
schriftelijke afwijking tussen partijen.


14. Betaling
14.1. De facturen van ESAFE zijn door de Klant integraal betaalbaar via overschrijving
op het door ESAFE meegedeelde bankrekeningnummer en binnen
dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.
14.2. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen
de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum
en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
14.3. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag
geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de
factuur. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
14.4. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en
zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten,
vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de
openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste
openstaande hoofdsom.


15. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling
15.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant
op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling
een nalatigheidsintrest aangerekend van één procent (1%) per achterstallige
maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt
beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle
inningskosten van ESAFE verbonden aan de invordering van de schuld, alsook
met tien procent (10%) van het factuurbedrag, met een minimum van
honderdvijfentwintig (125) euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd
het recht van ESAFE om een hogere schadevergoeding te eisen.
15.2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen
aan ESAFE te voldoen alsook wanneer de Klant zich in staat van
faillissement of insolventie bevindt, behoudt ESAFE zich het recht voor om
elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling
alle overeenkomsten met de Klant naar eigen inzicht te schorsen of
als beëindigd te beschouwen, in welk geval de Klant het volledige bedrag van
de aanvaarde bestelling verschuldigd aan ESAFE, onverminderd het recht op
vergoeding van hogere bewezen schade. .
15.3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere
facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane
betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke
of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander
feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.


16. Montage en plaatsing
16.1. Tenzij wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen werd overeengekomen,
zal montage en plaatsing van de Producten nooit deel uitmaken
van de overeenkomst tussen ESAFE en de Klant. De Klant moet op zijn
kosten alle bijstand en materiaal die voor de montage en plaatsing nodig zijn
ter beschikking stellen.
16.2. Waar van toepassing voorziet ESAFE in een handleiding voor installatie
en gebruik van de Producten.


17. Eigendomsvoorbehoud
17.1. ESAFE behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Producten
voor, zelfs wanneer de verwerking reeds heeft plaatsgevonden en er
aldus sprake is van incorporatie van de Producten en dit zolang de Klant de
prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling
niet volledig heeft betaald.
17.2. Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd
om de Producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen,
over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen
partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen
hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en
dat ESAFE altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat
moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld
heeft tegenover ESAFE.


18. Aansprakelijkheid
18.1. Met uitzondering van de vrijwaring door ESAFE volgens Art. 12, de
aansprakelijkheid van ESAFE beperkt tot het laagste bedrag van volgende
bedragen (i) de factuurwaarde van de Producten en (ii) het bedrag dat uitbetaald
wordt door de verzekeraar(s) van ESAFE; en in ieder geval beperkt tot de
aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.
18.2. Tevens is ESAFE in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van
onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving
of schade aan derden, of enige vervolgschade door deze Producten
veroorzaakt).
18.3. Onverminderd hetgeen in artikel 18.1 werd bepaald, kan de Klant geen
aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door ESAFE voor:
- Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de
Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een
fout of nalatigheid;
- Schade ontstaan door de verkeerde of onoordeelkundige plaatsing van de
Producten door de Klant zelf of door een derde aangesteld door de Klant,
in strijd met de voorschriften en de bijgeleverde fiches;
- Schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone
aanwending, belasting en/of slijtage van de Producten of door het nietnaleven
van de adviezen en instructies wat betreft gebruik en onderhoud,
zoals aangegeven in de bijgeleverde handleiding voor installatie en gebruik.
ESAFE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vlekken,
verkleuringen of andere veranderingen van de Producten ten gevolge
van (buitengewone) omgevingsfactoren en/of weersomstandigheden;
- Natuurlijke verkleuringen en verwering van de Producten, die eigen zijn
aan in de Producten verwerkte materialen;
- Schade ontstaan door diefstal en/of beschadigingen aan de geleverde
pakketten in de Producten. De eindklant is bovendien gehouden tot het
regelmatig updaten van de toegangscode van het Product;
- Kleine wijzigingen aan de Producten, indien deze technisch noodzakelijk
zijn of voortvloeien uit een evolutie in de techniek, technologie, productie
en esthetiek. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen
slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele
en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant.
- Bijkomende schade door verdere aanwending, bewerking en/of plaatsing
van de Producten na vaststelling van een gebrek of bijkomende schade
doordat de Klant niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan, dan wel
gelaten ter voorkoming van (verdere) schade;
- Schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen
van artikel 20.
18.4. Het bestemmen van de Producten door de Klant of een door hem aangeduide
derde gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico
van de Klant. ESAFE kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken
voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit
uit deze bestemming.
18.5. Voor zover toepasselijk, is de productaansprakelijkheid van ESAFE, als
producent van de Producten, in elk geval beperkt tot volgende schade, dewelke
werd veroorzaakt door een gebrek in haar Product:
- Fysieke schade toegebracht aan personen (veroorzaakt door om het even
welke persoon die het Product gebruikt);
- Schade toegebracht aan goederen, onder aftrek van een franchise van
500 euro en voor zover deze bestemd zijn voor en hoofdzakelijk gebruikt
zijn door het slachtoffer in privésfeer, met uitzondering van de schade toegebracht
aan het gebrekkige Product zelf.
Onverminderd het voorgaande is ESAFE evenwel niet aansprakelijk wanneer:
- De schade wordt veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een
persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is;
- De schade veroorzaakt door een gebrek dat niet bestond op het tijdstip
dat het Product in het verkeer werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk
was het bestaan van het gebrek te ontdekken.


19. Intellectuele eigendom
19.1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de Producten en alle hieraan verbonden
intellectuele eigendom, de exclusieve eigendom zijn en blijven van ESAFE.
19.2. De Klant verbindt zich ertoe om geen handelingen te stellen die strijdig
zouden zijn met de intellectuele eigendomsrechten van ESAFE of deze ongeldig
zouden maken, noch zal hij een derde partij toestaan om dit te doen.
Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen (niet-limitatief) elke octrooi,
auteursrecht, model, merk of om het even welk industrieel of intellectueel
eigendomsrecht.
19.3. De Klant zal zich ervan weerhouden om geheel of gedeeltelijk deel te
nemen aan, noch anderen te machtigen om deel te nemen aan reverse engineering,
demontage of decompilatie van de Producten, tenzij en voor zover dit
uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.
19.4. De Klant verbindt er zich tevens toe om het nodige te doen om enige
inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ESAFE te voorkomen en
ESAFE in kennis te stellen wanneer zij kennis krijgt van een daadwerkelijke
of vermoedelijke inbreuk.


20. Overmacht/hardship
20.1. De partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming
van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship,
met name alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn
en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of
die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder
of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien. Als overmacht kunnen
onder meer gelden: ziekte, natuuromstandigheden, overstromingen, brand,
staking of lock-out, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, oorlog, inbeslagname,
embargo, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer,
uitvoerverbod, algemene schaarste van koopwaar, dreiging en/of daden
van terreur.
20.2. Gevallen van overmacht of hardschip geven elke partij het recht om,
naar eigen keuze, (i) de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten,
(ii) de contractuele voorwaarden te herzien, of (iii) de overeenkomst te
beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de wederpartij,
zonder dat deze partij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
20.3. In geval de situatie van overmacht/hardship langer dan 2 maanden aanhoudt,
heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigingen door
een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat de Klant enige schadevergoeding
verschuldigd is of kan zijn.


21. Privacy
De verwerking van persoonsgegevens door ESAFE betreffende een (potentiële)
Klant en/of zijn personeel vindt plaats conform de bepalingen van
de privacyverklaring van ESAFE, dewelke kan geconsulteerd worden op de
Website. Door het aankopen van de Producten resp. door een overeenkomst
af te sluiten met ESAFE, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze
privacyverklaring en deze te aanvaarden.


22. Compensatie
ESAFE en de Klant compenseren en verrekenen automatisch en van rechtswege
alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit
betekent dat in de permanente relatie tussen partijen steeds maar de grootste
schuldvordering per saldo na voormelde automatische verrekening overblijft.
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de
overige samenlopende schuldeisers.


23. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken
23.1. Alle geschillen die eventueel tussen ESAFE en de Klant zouden kunnen
rijzen zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen de
partijen er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan staat het hen vrij om
hun geschil voor te leggen aan de hoven en rechtbanken bevoegd voor de
plaats waar de maatschappelijke zetel van ESAFE gelegen is.
23.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

BeSafe by eSafe

www.my-eSafe.be

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Pinterest - White Circle
 • YouTube - White Circle

Contact

Maalbeekstraat 10 

8790 Waregem

info@my-esafe.be